- Διαφήμιση -

Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης

Σε ένα όμορφο διόροφο κτίριο του 19ου αιώνα

Μια εξαι­ρε­τι­κή έκθε­ση σας ταξι­δεύ­ει στον καθη­με­ρι­νό τρό­πο ζωής από τα μέσα του προη­γού­με­νου αιώ­να έως την δεκα­ε­τία του ’50.

Στο ισό­γειο και στον όρο­φο του Μου­σεί­ου μπο­ρεί ο επι­σκέ­πτης να γνω­ρί­σει τον τρό­πο ζωής, τον πολι­τι­σμό, τα ήθη και τα έθι­μα των κατοί­κων της πόλης και της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, μέσα από τα αντι­κεί­με­να που έχουν προ­σφερ­θεί από τους κατοί­κους αλλά και μέσα από εντυ­πω­σια­κές ψηφια­κές εφαρμογές.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.