- Διαφήμιση -

Το «Δάκρυ της Αφροδίτης»

Ο πόλος έλξης των πιο απαιτητικών κολυμβητών βρίσκεται στη Θάσο

Η Γκιό­λα είναι κατά κοι­νή ομο­λο­γία μία από τις πιο διά­φα­νες λίμνες του κόσμου είναι μια ιδιαί­τε­ρη περί­πτω­ση λίμνης καθώς είναι… στη θάλασ­σα. Δημιουρ­γεί έτσι μια φυσι­κή πισί­να σπά­νιας ομορ­φιάς.  Όταν πλη­σιά­σεις στο σημείο αντι­λαμ­βά­νε­σαι ότι είναι μια κατα­πρά­σι­νη φυσι­κή πισί­να που τη χωρί­ζουν από τη θάλασ­σα μερι­κά εκα­το­στά βρά­χου. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απο­τε­λεί κάτι σαν λιμνο­θά­λασ­σα, μια φυσι­κή πισί­να 20 επί 15 μέτρα με πρά­σι­να νερά στο πλάι της θάλασσας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Θάσος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.