- Διαφήμιση -

Άβδηρα — Τόπος αναψυχής, περιήγησης και μελέτης

Μόλις 25 χλμ από την Ξάνθη

Έχει πλού­σια Ιστο­ρία που ανά­γε­ται στους αρχαί­ους χρό­νους. Το γρα­φι­κό λιμα­νά­κι, λίγα μόλις χιλιό­με­τρα από το χωριό, φιλο­ξε­νεί σκά­φη ανα­ψυ­χής και πολ­λούς ερα­σι­τέ­χνες αλιείς. Ο νέος παρα­λια­κός οικι­σμός των Αβδή­ρων σφύ­ζει από κίνη­ση ιδί­ως τους καλο­και­ρι­νούς μήνες Θα βρεί­τε απά­νε­μους ορμί­σκους (Αη Γιάν­νη, Πόρ­το Μόλο) να δρο­σι­στεί­τε σε πεντα­κά­θα­ρη θάλασ­σα το καλο­καί­ρι. Η περιο­χή προ­σφέ­ρε­ται για ανα­ψυ­χή, περι­ή­γη­ση και μελέ­τη (εδώ γεν­νή­θη­καν οι μεγά­λοι φιλό­σο­φοι: Δημό­κρι­τος, Πρω­τα­γό­ρας, Λεύ­κιπ­πος, Ανά­ξαρ­χος κλπ). Μπο­ρεί­τε να επι­σκε­φτεί­τε το Μου­σείο των Αβδή­ρων , ένα σύγ­χρο­νο κτί­ριο, που φιλο­ξε­νεί τα ευρή­μα­τα των ανα­σκα­φών στα Αρχαία ‘Αβδη­ρα και το Λαο­γρα­φι­κό Μου­σείο (τηλ. 51259), ένα όμορ­φο κτί­ριο των αρχών του 19ου αιώ­να. Μπο­ρεί­τε ακό­μα να θαυ­μά­σε­τε όμορ­φα παρα­δο­σια­κά αρχο­ντι­κά με το δικό τους χρώμα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.