- Διαφήμιση -

Τόπειρος — Στον τόπο όπου τα βουνά και η θάλασσα μαγεύουν

Ποιος θα μαγέψει περισσότερο τους φίλους του περιβάλλοντος...

Οι παρα­λί­ες του Δήμου καλύ­πτο­νται από πλού­σια ψιλή άμμο και απο­τε­λούν το μισό παρα­θα­λάσ­σιο τμή­μα στα δυτι­κά του Νομού Ξάν­θης. Πολ­λά χιλιό­με­τρα αμμου­διά με προ­ο­δευ­τι­κή βάθυν­ση και για αρχά­ριους κολυμ­βη­τές μέσα στη θάλασ­σα. Είναι ιδα­νι­κές για οικο­γέ­νειες, για αθλη­τι­σμό, ηλιο­θε­ρα­πεία, παι­χνί­δια, βόλεϊ στην παρα­λία, ιππα­σία, τένις, beach parties, παι­χνί­δια της θάλασ­σας, θαλάσ­σιο σκι κ.α.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.