- Διαφήμιση -

Ταξίδι στο μαγευτικό Όρος Φαλακρό

Το βουνό στολίδι της Ανατολικής Μακεδονίας

Οι απο­στά­σεις για όσους ξεκι­νούν από τη Νότια Ελλά­δα, ίσως να είναι απα­γο­ρευ­τι­κά μεγά­λες, όμως πραγ­μα­τι­κά αξί­ζουν τον κόπο οι όποιες θυσίες.

Βέβαια όσοι τυχε­ροί στη Βόρεια Ελλά­δα και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ο θαυ­μά­σιος ορει­νός κόσμος του Φαλα­κρού όρους φαντά­ζει ιδα­νι­κός προ­ο­ρι­σμός για το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, για­τί εμείς εδώ στη μεσο­γεια­κή Ελλά­δα έχου­με την τύχη ν’ απο­λαμ­βά­νου­με τις ομορ­φιές ενός πραγ­μα­τι­κού Φαλα­κρού βου­νού που στο­λί­ζει με την παρου­σία του τις πεδιά­δες της Ανα­το­λι­κής Μακεδονίας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία  Θρά­κη σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.