- Διαφήμιση -

Δήμος Διονύσου: Ημέρες Κινηματογράφου

Είσοδος ελεύθερη

Στο πλαί­σιο του Προ­γράμ­μα­τος «Ημέ­ρες Κινη­μα­το­γρά­φου», η Ομά­δα Πολι­τι­σμού Δρο­σιάς του Δήμου Διο­νύ­σου σε συνερ­γα­σία με την Ισπα­νι­κή Πρε­σβεία, την Πρε­σβεία της Ουρου­γουά­ης και το Ινστι­τού­το Θερ­βά­ντες θα προ­βάλ­λει την ται­νία «Το απο­χω­ρη­τή­ριο του Πάπα» των CésarCharlone και EnriqueFernȧndez.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.