- Διαφήμιση -

Έγκοιλο Χάος στο Λαύριο

Ένα γεωλογικό θαύμα της Αττικής που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον

Ο Κρα­τή­ρας Χάος βρί­σκε­ται λίγο έξω από την πόλη του Λαυ­ρί­ου και έχει σχή­μα καρ­διάς. Πρό­κει­ται για ένα σπά­νιο μνη­μείο της φύσης με βάθος 55 μέτρα και διά­με­τρο 120 μέτρα. Πιστεύ­ε­ται ότι δημιουρ­γή­θη­κε από πτώ­ση μετε­ω­ρί­τη στα τέλη του 18ου αιώ­να ή στις αρχές του 19ου. Ωστό­σο πολ­λοί επι­στή­μο­νες πιστεύ­ουν ότι είναι απο­τέ­λε­σμα της κατά­πτω­σης της ορο­φής ενός μεγά­λου σπη­λαί­ου. Όποια και αν είναι η αλή­θεια το θέα­μα είναι εντυπωσιακό.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Λαυ­ρε­ω­τι­κή σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.