- Διαφήμιση -

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Διάσωση της μνήμης του παρελθόντος, προσφορά στην έρευνα και την ανάπτυξη

Το Τεχνο­λο­γι­κό Πολι­τι­στι­κό Πάρ­κο Λαυ­ρί­ου που στε­γά­ζε­ται στις παλιές εγκα­τα­στά­σεις της Γαλ­λι­κής Εται­ρεί­ας Μεταλ­λεί­ων Λαυ­ρί­ου δημιουρ­γή­θη­κε με πρω­το­βου­λία του Ε.Μ.Π. στο­χεύ­ο­ντας στη φιλο­ξε­νία και προ­ώ­θη­ση ερευ­νη­τι­κών και επι­χει­ρη­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των. Το βιο­μη­χα­νι­κό συγκρό­τη­μα κτί­στη­κε στα­δια­κά την περί­ο­δο 1875–1895 και περι­λάμ­βα­νε κτί­ρια διοί­κη­σης και εγκα­τα­στά­σεις επε­ξερ­γα­σί­ας και εμπλου­τι­σμού μεταλ­λευ­μά­των σε μία έκτα­ση 250 στρεμ­μά­των. Μέχρι σήμε­ρα έχουν απο­κα­τα­στα­θεί 80 στρέμ­μα­τα εγκα­τα­στά­σε­ων και αρκε­τά κτί­ρια ανα­δει­κνύ­ο­ντας το πάρ­κο σε μονα­δι­κό μνη­μείο βιο­μη­χα­νι­κής αρχαιο­λο­γί­ας και αρχιτεκτονικής.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.