- Διαφήμιση -

Λίμνη του Μαραθώνα: Η ιστορία του φράγματος

Τρία χρόνια χρειάστηκαν (1926-1929) για να ανεγερθεί το φράγμα του Μαραθώνα...

Το 1925 με την αύξη­ση του πλη­θυ­σμού της Αθή­νας, κυρί­ως μετά τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή, δημιουρ­γή­θη­καν νέες ανά­γκες. Έτσι, ξεκί­νη­σε η κατα­σκευή των πρώ­των σύγ­χρο­νων έργων ύδρευ­σης στην περιο­χή της Πρω­τεύ­ου­σας, με την υπο­γρα­φή της σύμ­βα­σης μετα­ξύ του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου, της Αμε­ρι­κα­νι­κής Εται­ρί­ας Ulen και της Τρά­πε­ζας Αθηνών

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Μαρα­θώ­νας σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.