- Διαφήμιση -

Μαρκόπουλο: Περιοχή με πλούσια ιστορία, παραδόσεις και λαογραφία

Πέρα από τη φυσική ομορφιά του Μαρκόπουλου, ο επισκέπτης θα θαυμάσει και τα διάσπαρτα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, που μαρτυρούν την πολλή πλούσια ιστορία του.

Ο Δήμος Μαρ­κο­πού­λου βρί­σκε­ται στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Αττι­κή, στην κοι­λά­δα των Μεσο­γεί­ων, με φυσι­κές διε­ξό­δους τις παρά­λιες περιο­χές Βραυ­ρώ­νος και Πόρ­το-Ράφτη. Απο­τε­λεί τον τελι­κό προ­ο­ρι­σμό της περί­φη­μης Αττι­κής Οδού, ενώ η σύν­δε­ση με τον Διε­θνή Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» είναι άμεση.

Περιο­χή με πλού­σια ιστο­ρία, παρα­δό­σεις και λαο­γρα­φία, το Μαρ­κό­που­λο κατοι­κή­θη­κε ήδη από την επο­χή του λίθου, όπως δεί­χνουν πρό­σφα­τες αρχαιο­λο­γι­κές έρευ­νες, ενώ απο­τε­λεί συνέ­χεια παλιού αρβα­νί­τι­κου οικι­σμού στην Αττι­κή, με κατοί­κους που ακό­μα και σήμε­ρα κρα­τά­νε στα­θε­ρούς δεσμούς με τις ρίζες τους.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Μαρ­κό­που­λο —  Μεσο­γαία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.