- Διαφήμιση -

Όταν η παλιά Παιανία ονομαζόταν Λιόπεσι

Χωριό που πήρε το όνομα του από τον μεσαιωνικό Αρβανίτη πολέμαρχο Λιόπα

Κτι­σμέ­νο στις παρυ­φές του Υμητ­τού – του γνω­στού και ως «Τρελ­λού» στους Μεσο­γεί­τες – κατοι­κή­θη­κε από συγκε­κρι­μέ­νες αρβα­νί­τι­κες φάρες, του Ντά­βα­ρη, του Χού­ντα κ.α. από τη δια­κλά­δω­ση των οποί­ων προ­ήλ­θαν προ­ϊ­ό­ντος του χρό­νου και τα υπό­λοι­πα σόγια του χωριού.

Το Λιό­πε­σι, χωριό που πήρε το όνο­μα του από τον μεσαιω­νι­κό Αρβα­νί­τη πολέ­μαρ­χο Λιό­πα ο οποί­ος έφτα­σε να πολε­μά ως μισθο­φό­ρος μέχρι την Ιτα­λία όπου υπάρ­χει και ομώ­νυ­μος οικι­σμός στον οποί­ον εγκα­τα­στά­θη­κε η φάρα του, συν­δέ­θη­κε στε­νά με την ιστο­ρία των Μεσογείων.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.