- Διαφήμιση -

Το μεγαλύτερο δημοτικό πάρκο των Μεσογείων στην Παλλήνη

Ο δήμος προωθεί ένα διπλό έργο ανάπλασης που θα επιφέρει την αισθητή βελτίωση της πόλης και της καθημερινότητας των κατοίκων

Πρό­κει­ται για τη δημιουρ­γία δύο νέων μεγά­λων πάρ­κων, συνο­λι­κής έκτα­σης 100 στρεμ­μά­των. Το πρώ­το είναι το Αστι­κό Άλσος Πανο­ρά­μα­τος στην Παλ­λή­νη, έκτα­σης περί­που 60 στρεμ­μά­των, το οποίο θα γίνει το μεγα­λύ­τε­ρο οργα­νω­μέ­νο δημο­τι­κό πάρ­κο στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή των Μεσο­γεί­ων και μια από τις πιο σημα­ντι­κές παρεμ­βά­σεις ανα­δά­σω­σης, προ­στα­σί­ας και ανά­δει­ξης του Πεντε­λι­κού Όρους.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.