- Διαφήμιση -

Ζητούν άμεση στελέχωση των Κέντρων Υγείας οι Δήμαρχοι Σαρωνικού και Ραφήνας

Με κατεπείγουσα επιστολή τους, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου και Ραφήνας – Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς

Με κατε­πεί­γου­σα επι­στο­λή τους στις 7/1/2022, ο Δήμαρ­χος Σαρω­νι­κού Πέτρος Φιλίπ­που και Ραφή­νας – Πικερ­μί­ου Ευάγ­γε­λος Μπουρ­νούς, ενη­με­ρώ­νουν τους αρμό­διους υπουρ­γούς και φορείς  για την εκρη­κτι­κή κατά­στα­ση που έχει δημιουρ­γη­θεί στα Κέντρα Υγεί­ας Καλυ­βί­ων και Ραφή­νας λόγω της έξαρ­σης της παν­δη­μί­ας και της παράλ­λη­λης υπο­στε­λέ­χω­σης των δύο δομών, τονί­ζο­ντας την επεί­γου­σα ανά­γκη στε­λέ­χω­σης των Κέντρων Υγεί­ας των δύο δήμων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.