- Διαφήμιση -

Αστέρας Βουλιαγμένης: Μια Ιστορία Λάμψης

Ξεκίνησε τη λειτουργία του στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και από το 1959 είναι «το αστέρι» στην πευκόφυτη χερσόνησο του Λαιμού της Βουλιαγμένης.

Κατά το πρώ­το μισό του 20ού αιώ­να, λιγο­στοί ήταν οι κάτοι­κοι και οι τολ­μη­ροί παρα­θε­ρι­στές της περιο­χής. Η Βου­λιαγ­μέ­νη ανή­κε στην Ιερά Μονή Ασω­μά­των Πετρά­κη και απο­τε­λού­σε την ιδα­νι­κή εικό­να της αττι­κής γης: πανέ­μορ­φη ανέγ­γι­χτη φύση, μικροί κόλ­ποι, κρυ­στάλ­λι­να νερά, λίγοι άνθρω­ποι. Το τοπίο έλα­μπε και συγκι­νού­σε όποιον το γνώ­ρι­ζε, με την κατα­πρά­σι­νη χερ­σό­νη­σο της Βου­λιαγ­μέ­νης και το ηλιο­βα­σί­λε­μα του Σαρωνικού.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βάρη Βού­λα Βου­λιαγ­μέ­νη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.