- Διαφήμιση -

Ελευσίνα: Η ιερή πόλη της αρχαιότητας… Η βιομηχανική πόλη του 20ου αιώνα

Στην αρχαιότητα υπήρξε για 2000 χρόνια (1600 πχ-400 μχ) μια από τις πέντε ιερές πόλεις με τα Ελευσίνια Μυστήρια να προσελκύουν προσκυνητές από όλο τον τότε γνωστό κόσμο.

Η Ελευ­σί­να, μια πόλη με πλη­θυ­σμό 30.000 κατοί­κων και σε από­στα­ση 20 χλμ από την Αθή­να, είναι γνω­στή για την αρχαία αλλά και τη σύγ­χρο­νη βιο­μη­χα­νι­κή της ιστο¬ρία.
Στην αρχαιό­τη­τα υπήρ­ξε για 2000 χρό­νια (1600 πχ-400 μχ) μια από τις πέντε ιερές πόλεις με τα Ελευ­σί­νια Μυστή­ρια να προ­σελ­κύ­ουν προ­σκυ­νη­τές από όλο τον τότε γνω­στό κόσμο.
Το όνο­μα της πόλης γίνε­ται τρα­νό­τε­ρο χάρη στον μεγά­λο τρα­γι­κό ποι­η­τή Αισχύλο.
Ακο­λού­θη­σαν 14 αιώ­νες στη διάρ­κεια των οποί­ων η Ελευ­σί­να περιέ­πε­σε σε αφάνεια.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.