- Διαφήμιση -

Η Περιφέρεια Αττικής ετοιμάζει τη φιλοξενία των διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών στα Μέγαρα

Με βασικό στόχο την δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τις διεθνείς εταιρείες ταινιών, η Περιφέρεια Αττικής

Με μεγά­λο ζήλο η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής προ­ε­τοι­μά­ζε­ται να υπο­δε­χτεί διε­θνείς κινη­μα­το­γρα­φι­κούς παρα­γω­γούς με κύρια επι­δί­ω­ξη την προ­σέλ­κυ­ση της διε­θνούς φιλ­μο­γρα­φί­ας σε συνερ­γα­σία με τον ΕΚΟΜΕ Α.Ε. και το Υπουρ­γείο Ψηφια­κής Πολιτ­κής, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Ενημέρωσης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Ο Κινη­μα­το­γρά­φος σήμερα

Ο Ελλη­νι­κός Κινη­μα­το­γρά­φος σήμερα

Η Δυτι­κή Αττι­κή σήμερα 

Τα Μέγα­ρα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.