- Διαφήμιση -

Εκδρομή στον Υμηττό

Αγαπημένη περιοχή για δρομείς, ποδηλάτες και πεζοπόρους, θα συναντήσετε αρκετό κόσμο όλες τις ημέρες.

Από εδώ ξεκι­νούν αρκε­τές πεζο­πο­ρι­κές δια­δρο­μές, η δική μας είναι μια εύκο­λη ανά­βα­ση με κατα­πλη­κτι­κή θέα. Με κατάλ­λη­λες και­ρι­κές συν­θή­κες έχει κανείς ορα­τό­τη­τα προς τα δυτι­κά μέχρι τα νησιά του Αργο­σα­ρω­νι­κού και τα βόρεια παρά­λια της Πελο­πον­νή­σου, ενώ προς τα ανα­το­λι­κά μέχρι την Εύβοια και τις Κυκλά­δες. Η ευχά­ρι­στη ημε­ρή­σια εκδρο­μή προ­σφέ­ρει τη χαρά την κατά­κτη­σης των χαμη­λών κορυ­φών του Κορα­κο­βου­νί­ου αλλά και της ανα­κά­λυ­ψης του σχε­τι­κά άγνω­στου, αλλά εντυ­πω­σια­κού σπη­λαί­ου του Λιο­ντα­ριού. Το μόνο ίσως αρνη­τι­κό της είναι ότι δεν απο­κό­πτε­σαι ποτέ οπτι­κά από τον αστι­κό ιστό.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Κεντρι­κός Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.