- Διαφήμιση -

Εντυπωσιακή τοιχογραφία στα Εξάρχεια

Την δημιούργησε Αυστραλός καλλιτέχνης

Μια εντυ­πω­σια­κή τοι­χο­γρα­φία κοσμεί εδώ και λίγες μέρες το κτί­ριο που στε­γά­ζει το βιβλιο­πω­λείο Πρω­το­πο­ρία και βρί­σκε­ται στη συμ­βο­λή των οδών Εμμα­νου­ήλ Μπε­νά­κη και Γρα­βιάς, στα Εξάρχεια.

Ο διε­θνούς φήμης Αυστρα­λός street artist Guido van Helten έφτα­σε στην Αθή­να στα μέσα Νοεμ­βρί­ου, ύστε­ρα από πρό­σκλη­ση της Πρε­σβεί­ας της Αυστρα­λί­ας στην Ελλά­δα και του Δήμου Αθη­ναί­ων, και φιλο­τέ­χνη­σε μια μεγά­λων δια­στά­σε­ων τοιχογραφία.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.