- Διαφήμιση -

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ραγκαβά: H καμπάνα που χτύπησε για πρώτη φορά στην Αθήνα

Θεω­ρεί­ται ένα από τα πιο αξιό­λο­γα βυζα­ντι­νά μνη­μεία της πόλης των Αθη­νών, καθώς και το κέντρο της γει­το­νιάς που ανα­πτύ­χθη­κε γύρω από τον ναό. Εξάλ­λου η κοντι­νή προς αυτόν είσο­δος του αμυ­ντι­κού τεί­χους έχει λάβει το όνο­μα «η Πύλη του Ραγκαβά».

Ο ναός χρο­νο­λο­γεί­ται στο πρώ­το μισό του 11ου αιώ­να και αρχι­κά ήταν ιδιω­τι­κός. Στη συνέ­χεια, όμως, έγι­νε και παρα­μέ­νει μέχρι τις μέρες μας ενο­ρια­κός ναός. Ανη­γέρ­θη από την αυτο­κρα­το­ρι­κή οικο­γέ­νεια του Μιχα­ήλ Ραγκα­βά Α΄, σπου­δαία βυζα­ντι­νή οικο­γέ­νεια στην Αθή­να και την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, από την οποία πήρε και το όνο­μα του…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.