- Διαφήμιση -

O μπακάλης που έδωσε τ΄ όνομά του στα Εξάρχεια

Μια γειτονιά με ιστορική φόρτιση

Πρό­κει­ται για έναν τόπο με τη δική του μονα­δι­κή ιστο­ρία, με ανθρώ­πους που τον αγά­πη­σαν, τον δημιούρ­γη­σαν και τον ανέ­δει­ξαν σε μια από τις πιο όμορ­φες γει­το­νιές της πρωτεύουσας.

Προς τα τέλη του 1800 ο Hπει­ρώ­της Βασί­λειος Έξαρ­χος ανοί­γει ένα μεγά­λο παντοπωλείο
στη συμ­βο­λή των οδών Θεμι­στο­κλέ­ους και Σόλω­νος. Η φήμη του γρή­γο­ρα εξα­πλώ­νε­ται, καθώς οι τιμές του, ειδι­κά στο λάδι, είναι ασυναγώνιστες.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Εξάρ­χεια — Νεά­πο­λη — Μου­σείο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.