- Διαφήμιση -

Δραπετσώνα: Η μάχη της παράγκας

Το ημερολόγιο έγραφε 14 Νοεμβρίου 1960

Τον Φεβρουά­ριο του 1960 η κυβέρ­νη­ση Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή εξήγ­γει­λε τη διά­θε­ση 260 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δραχ­μών για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση ρηξι­κέ­λευ­θου προ­γράμ­μα­τος στε­γα­στι­κής απο­κα­τά­στα­σης προ­σφύ­γων και γηγε­νών. Επρό­κει­το για την κατα­σκευή με εργο­λα­βία 3.500 κατοι­κιών, τετρα­ώ­ρο­φων και οκτα­ώ­ρο­φων, εκ των οποί­ων 1.200 προ­ο­ρί­ζο­νταν για τη Δρα­πε­τσώ­να, ενώ άλλα 1.100 ήταν για την Αθή­να και 1.200 για τη Θεσσαλονίκη.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Πει­ραιώς σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.