- Διαφήμιση -

Σε λειτουργία ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης της Αίγινας

Γ. Πατούλης: «Η δέσμευσή μας έγινε πράξη. Πρόκειται για ιστορική στιγμή για την Αίγινα.

Με την ολο­κλή­ρω­ση αυτού του σημα­ντι­κού έργου, συν­δέ­ε­ται πλέ­ον το νησί της Αίγι­νας, μέσω της Σαλα­μί­νας, με τον κεντρι­κό αγω­γό της ΕΥΔΑΠ.

Το έργο θεω­ρεί­ται μονα­δι­κό στην Ελλά­δα, χρη­μα­το­δο­τεί­ται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττι­κή 2104–2020) με το ποσό των 23 εκ. €.

Ο αγω­γός 14,4 χιλιο­μέ­τρων είναι σε βάθη μέχρι και 95 μέτρων και ανα­μέ­νε­ται να εξα­σφα­λί­σει ημε­ρή­σια παρο­χή νερού 21.500 κυβι­κά μέτρα.

Για την πορεία ολο­κλή­ρω­σης των τελι­κών δια­δι­κα­σιών ενη­με­ρώ­νε­ται συνε­χώς ο Περι­φε­ρειάρ­χης Γ. Πατού­λης, τόσο από την Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Νήσων Β. Θεο­δω­ρα­κο­πού­λου — Μπό­γρη, όσο και από τα τεχνι­κά στε­λέ­χη του αναδόχου.

Με αφορ­μή τις σχε­τι­κές εξε­λί­ξεις ο κ. Γ. Πατού­λης δήλωσε:

«Η δέσμευ­σή μας έγι­νε πρά­ξη. Πρό­κει­ται για ιστο­ρι­κή στιγ­μή για την Αίγι­να. Η υλο­ποί­η­ση του έργου αυτού, το οποίο είναι πρω­τό­γνω­ρο τεχνι­κά για τα Ελλη­νι­κά δεδο­μέ­να, εξα­σφα­λί­ζει τις ανα­γκαί­ες ποσό­τη­τες πόσι­μου νερού για τους κατοί­κους του νησιού.

Οι υπη­ρε­σί­ες και τα στε­λέ­χη της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, συνέ­βα­λαν καθο­ρι­στι­κά και ουσια­στι­κά προ­κει­μέ­νου να ολο­κλη­ρω­θεί αυτό το μονα­δι­κό έργο, το οποίο έχει πολ­λα­πλά οφέ­λη για την ποιό­τη­τα ζωής και την ανά­πτυ­ξη της Αίγινας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.