- Διαφήμιση -

Σπέτσες — Η σπηλιά του Μπεκίρη

Οι εντυπωσιακοί σταλαγμίτες και η μικρή αμμουδιά

Ένα από τα φυσι­κά αξιο­θέ­α­τα των Σπε­τσών, που παλαιό­τε­ρα χρη­σί­μευε ως κατα­φύ­γιο σε περι­πτώ­σεις επι­δρο­μών στο νησί. Στη σπη­λιά υπάρ­χει πρό­σβα­ση τόσο από τη στε­ριά, όσο και από τη θάλασ­σα. Από τη στε­ριά υπάρ­χει μονο­πά­τι που αρχί­ζει με τσι­με­ντέ­νια σκα­λο­πά­τια από τον νέο μόλο στη βόρεια πλευ­ρά της παρα­λί­ας. Η είσο­δος της σπη­λιάς είναι στενή.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.