- Διαφήμιση -

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Χαλανδρίου — Αρχίζουν και πάλι οι εκπαιδεύσεις των μικρών μαθητών

Τα μαθήματα οδικής ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς γίνονται σε συνθήκες προσομοίωσης, με ηλεκτρικά αυτοκινητάκια, τα οποία κινούνται σε πίστες με σήματα οδικής κυκλοφορίας

Το Πάρ­κο Κυκλο­φο­ρια­κής Αγω­γής του Δήμου Χαλαν­δρί­ου λει­τουρ­γεί με τμήματα
από 10 έως 45 παι­διών, ηλι­κί­ας έως 9 ετών. Η εκπαι­δευ­τι­κή ώρα διαρ­κεί περίπου
90 λεπτά, που περι­λαμ­βά­νουν 15 λεπτά σεμι­να­ρί­ου και περί­που 1 ώρα ‑ανά­λο­γα με
τον αριθ­μό τον παι­διών- δια­δρο­μής στην πίστα με τα ειδι­κά οχήματα.
Δια­θέ­τει πίστα αυτο­κι­νή­των, ηλε­κτρι­κά αυτο­κί­νη­τα, κερ­κί­δες, καντίνα –
ανα­ψυ­κτή­ριο, τουα­λέ­τες, χώρους πρα­σί­νου, παγκά­κια, βρα­δι­νό φωτι­σμό καθώς και
χώρους στάθ­μευ­σης.
Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ 
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.