- Διαφήμιση -

Μια βόλτα στο Ηράκλειο Αττικής

Μια ήσυχη γειτονιά, με φαρδείς δρόμους με δέντρα στο πλάι

Το «Παλαιό» Ηρά­κλειο βρί­σκε­ται βόρεια της λεω­φό­ρου Πλα­πού­τα και είναι η περιο­χή όπου εγκα­τα­στά­θη­καν για πρώ­τη φορά οργα­νω­μέ­να Βαυα­ροί στην Αθή­να το 1937 με την έλευ­ση του Όθω­να. Ο καθο­λι­κός ναός του Αγί­ου Λου­κά (άρχι­σε να χτί­ζε­ται το 1842 και εγκαι­νιά­στη­κε 3 χρό­νια αργό­τε­ρα) στην ομώ­νυ­μη πλα­τεία και το παρα­κεί­με­νο καθο­λι­κό νεκρο­τα­φείο θυμί­ζουν εκεί­νη την περίοδο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βόρειος Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.