- Διαφήμιση -

Η Σπηλιά του Νταβέλη

Τα μυστήρια, οι θρύλοι και η αλήθεια για τον λήσταρχο

Η Σπη­λιά του Ντα­βέ­λη απο­τε­λεί ένα από τα πλέ­ον συζη­τη­μέ­να και μυστη­ριώ­δη μέρη στην Αττι­κή. Και πόσα δεν έχεις ακού­σει για το μέρος αυτό. Θρύ­λοι, μύθοι και ιστο­ρί­ες το συνο­δεύ­ουν και δύσκο­λα κάποιος μπο­ρεί να ξεχω­ρί­σει πια το πού αρχί­ζει και πού στα­μα­τά η ιστο­ρία και αρχί­ζει ο μύθος. Η σπη­λιά που βρί­σκε­ται στην Πεντέ­λη στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ονο­μά­ζε­ται Σπή­λαιο Πεντέ­λης ή Σπή­λαιο Αμώ­μων. Ωστό­σο οι διά­φο­ρες ιστο­ρί­ες που ειπώ­θη­καν την έκα­ναν ευρύ­τε­ρα γνω­στή ωςΣπη­λιά του Ντα­βέ­λη. Έχουν πάντως ενδια­φέ­ρον όλες οι προ­σεγ­γί­σεις και οι εικα­σί­ες που έχουν κάνει το μέρος αυτό της Αττι­κής, πολύ διάσημο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.