- Διαφήμιση -

Καταρράκτης Βαλανάρης — Πεντέλη

Μια όαση δροσιάς 25 λεπτά από την Αθήνα

Απο­τε­λεί την ιδα­νι­κή βόλ­τα και μάλι­στα σε τόσο κοντι­νή από­στα­ση από την Αθή­να. Ο λόγος για τον καταρ­ρά­κτη της Πεντέ­λης ή αλλιώς καταρ­ρά­κτης Βαλα­νά­ρης που δεν είναι γνω­στός σε πολύ κόσμο και απο­τε­λεί ένα μικρό μυστι­κό της περιο­χής. Η ονο­μα­σία Βαλα­νά­ρης στην περιο­χή λέγε­ται ότι απο­δί­δε­ται στο δάσος των βελα­νι­διών που κυριαρ­χού­σε κάπο­τε στους γύρω λόφους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.