- Διαφήμιση -

Αιγιάλεια — Εδώ είναι το ταξίδι

"Σερφάρετε” στο γαλάζιο του Κορινθιακού κόλπου, αναρριχηθείτε στα βουνά της Αχαΐας

Η Αιγιά­λεια βρί­σκε­ται στην Αχα­ΐα, στη βόρεια πλευ­ρά της Πελο­πον­νή­σου, και εκτεί­νε­ται παρα­λια­κά από την Αιγεί­ρα-Ακρά­τα μέχρι το Λόγ­γο-Λαμπί­ρι, φτά­νει δε μέχρι τα βου­νά που την περι­κλεί­ουν, το Χελ­μό και το Παναχαϊκό.

Η Αιγιά­λεια προ­σφέ­ρει αξέ­χα­στες δια­δρο­μές μέσα από ελαιώ­νες και αμπε­λώ­νες, ποτά­μια και φαράγ­για, λίμνες και βου­νο­κορ­φές. Τα βου­νά και οι πλα­γιές βου­τούν στη θάλασ­σα με κλί­σεις που συν­θέ­τουν έναν μονα­δι­κό καμ­βά χρω­μά­των ανά­με­σα στο πρά­σι­νο του ελά­του και το γαλά­ζιο της θάλασ­σας. Στις πλα­γιές της Αιγιά­λειας ανα­πτύσ­σε­ται μια από τις πιο ενδια­φέ­ρου­σες αμπε­λουρ­γι­κές ζώνες του κόσμου. Η μαύ­ρη στα­φί­δα της περιο­χής, η Βοστί­τσα, που πήρε το όνο­μά της από το μεσαιω­νι­κό όνο­μα της πόλης του Αιγί­ου, έχει τη φήμη της καλύ­τε­ρης στα­φί­δας στον κόσμο.

Γρα­φι­κά χωριά προ­σφέ­ρουν αγρο­του­ρι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες γνω­ρι­μί­ας με την καλ­λιέρ­γεια και συγκο­μι­δή των καρ­πών. Επι­σκέ­ψι­μα οινο­ποιεία σημα­το­δο­τούν τις οινο­του­ρι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες της περιο­χής και τους τοπι­κούς δρό­μους κρα­σιού ανά­με­σα στους αμπε­λώ­νες. Εναλ­λα­κτι­κά μου­σεία, αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι, μονα­στή­ρια και ξωκλή­σια, παρα­δο­σια­κοί ξενώ­νες σε χωριά, ταβέρ­νες στην εξο­χή και αιω­νό­βιοι πλά­τα­νοι στις πλα­τεί­ες των χωριών συν­θέ­τουν ένα μαγευ­τι­κό τοπίο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Ελλά­δα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.