- Διαφήμιση -

Κάνοντας πεζοπορία στον Ερύμανθο

Χαρακτηρίζεται από βραχώδεις ράχες και απόκρημνες κορυφές

Ο Ερύ­μαν­θος είναι το τρί­το μεγα­λύ­τε­ρο από τα βου­νά του βόρειου ορε­ο­γρα­φι­κού συστή­μα­τος της Πελο­πον­νή­σου — και το τέταρ­το, μετά τον Ταΰ­γε­το, τη Ζήρεια και το Χελ­μό. Η ογκώ­δης ορο­σει­ρά του απλώ­νει τα μακρυά και συχνά αδιά­βα­τα παρα­κλά­δια της ανά­με­σα στους νομούς Αχα­ΐ­ας και Ηλεί­ας. Η ψηλό­τε­ρη κορυ­φή του, ο Ωλε­νός, είναι αρκε­τά από­κρη­μνη και φτά­νει τα 2.224 μ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.