- Διαφήμιση -

Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

Ιστορικός και μαρτυρικός χώρος

Σ’ αυτό το συμ­βο­λι­κό κτή­ριο οι κάτοι­κοι της πόλης των Καλα­βρύ­των γνώ­ρι­σαν και υπέ­στη­σαν τη βαναυ­σό­τη­τα της ναζι­στι­κής θηριω­δί­ας: υπήρ­ξε ο κατά τρό­πο παρα­πλα­νη­τι­κό χώρος της συγκέ­ντρω­σής τους, του απάν­θρω­που δια­χω­ρι­σμού των οικο­γε­νειών, του οδυ­νη­ρού απο­χω­ρι­σμού, του φρι­κτού εγκλει­σμού των γυναι­κό­παι­δων και του βίαιου απε­γκλω­βι­σμού τους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.