- Διαφήμιση -

Πηγές Αροάνιου ποταμού

Εικόνες άγριας φύσης σε ένα παραμυθένιο τοπίο

Κοντά στο χωριό Πλα­νη­τέ­ρο μέσα σε πλα­τα­νό­δα­σος πηγά­ζει ο Αρο­ά­νιος ποταμός.Σχηματίζεται στην περιο­χή των χωριών Πλα­νη­τέ­ρο και Άρμπου­να από νερά της λεκά­νης του Φενε­ού που φθά­νουν εδώ από κατα­βό­θρες. Ενι­σχύ­ε­ται από τα μικρό­τε­ρα ρέμα­τα Λαγκά­δα και Χαλί­κι και ρέει με νότια κατεύ­θυν­ση ώσπου να συνα­ντη­θεί με το Λάδω­να ποτα­μό. Το μήκος του είναι περί­που 10 χιλιόμετρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.