- Διαφήμιση -

Πύργος Πετμεζαίων

Εκεί που οι καπεταναίοι της οικογένειας Πετμεζά κατέστρωναν σχέδια κατά των Τούρκων

Λιτός και αυστη­ρός είναι ένας από τους παλαιό­τε­ρους πύρ­γους της ορει­νής Πελο­πον­νή­σου, ανα­γό­με­νος στον 17ο αιώ­να. Ο πύρ­γος των Πετμε­ζαί­ων έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ως ιστο­ρι­κό και δια­τη­ρη­τέο μνη­μείο. Είναι κτι­σμέ­νος από γκρί­ζα πέτρα της περιο­χής, με επι­με­λη­μέ­νη κατα­σκευή και καλο­δου­λε­μέ­νες λεπτο­μέ­ρειες (μεγά­λα κατερ­γα­σμέ­να αγκω­νά­ρια στις γωνιές των οικο­δο­μών, ημι­κυ­κλι­κά τόξα στα ανοίγ­μα­τα, κ.λπ.).

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.