- Διαφήμιση -

Τόπος Θυσίας στα Καλάβρυτα

Ο ματωμένος λόφος

Βρί­σκε­ται ανα­το­λι­κά της πόλης των Καλα­βρύ­των (500 μέτρα από το κέντρο), στο δρό­μο προς Χιο­νο­δρο­μι­κό Κέντρο.

Στη Ράχη του Καπή οδη­γή­θη­καν οι άνδρες από 14 χρο­νών και πάνω από τους Γερ­μα­νούς κατα­κτη­τές στις 13 Δεκεμ­βρί­ου 1943, όπου και τους εκτέλεσαν.

Σήμε­ρα στη ράχη του Καπή βρί­σκε­ται ένας μεγά­λος Σταυ­ρός που θυμί­ζει το απο­τρό­παιο έγκλη­μα. Στις στή­λες που περι­βάλ­λουν τον κεντρι­κό χώρο ανα­γρά­φο­νται τα ονό­μα­τα των οικο­γε­νειών των Εκτε­λε­σθέ­ντων. Στην κατα­κόμ­βη είναι αναρ­τη­μέ­να μικρά καντή­λια ισά­ριθ­μα με τις οικο­γέ­νειες των εκτελεσθέντων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος αήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.