- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας

Ευρήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της αρχαιότητας από το 3000 π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ

Στό­χος του Μου­σεί­ου είναι να κατα­στεί ένα ζωντα­νό κύτ­τα­ρο της πόλης που θα την επη­ρε­ά­ζει και θα επη­ρε­ά­ζε­ται από αυτήν (καλ­λιερ­γώ­ντας μια αμφί­δρο­μη σχέ­ση με την κοι­νω­νία) αλλά ακό­μη να απο­τε­λέ­σει πόλο έλξης υπερ­το­πι­κού χαρα­κτή­ρα ο οποί­ος θα δώσει μια νέα πολι­τι­στι­κή διά­στα­ση στην Πάτρα.

Το ακί­νη­το και το κτή­ριο του Μου­σεί­ου βρί­σκε­ται στην βόρεια είσο­δο της πόλης επί της Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθη­νών και «επι­βάλ­λε­ται» με τον όγκο του και τα μοντέρ­να αρχι­τε­κτο­νι­κά μορ­φο­λο­γι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά του στην περιοχή.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πάτρα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.