- Διαφήμιση -

Χειροπέδες σε σπείρα απατεώνων στην Πάτρα

Είχαν απλώσει ένα πανελλαδικό δίκτυο εξαπάτησης ανύποπτων πολιτών που αναζητούσαν αυτοκίνητα ή μηχανές προς πώληση

Όπως προ­έ­κυ­ψε από τις έρευ­νες της Ασφά­λειας Πατρών, οι συλ­λη­φθέ­ντες, είχαν συστή­σει την σπεί­ρα από το Νοέμ­βριο του 2020, με σκο­πό την εξα­πά­τη­ση πολι­τών, ώστε να τους αφαι­ρούν χρή­μα­τα. Οι αστυ­νο­μι­κοί εξι­χνί­α­σαν συνο­λι­κά 182 περι­πτώ­σεις απα­τών και πλα­στο­γρα­φιών, κατά τις οποί­ες οι δρά­στες απο­κό­μι­σαν παρά­νο­μο περιου­σια­κό όφε­λος, που ξεπερ­νά τις 800.000 ευρώ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.