- Διαφήμιση -

Πάτρα — Διασκέδαση, ιστορία και πολιτισμός δημιουργούν έναν υπέροχο προορισμό

Γεμάτη με ιστορικά μέρη αλλά και προσαρμοσμένη στους σύγχρονους ρυθμούς

Πώς γίνε­ται να είναι μια πόλη «αει­κί­νη­τη»; Θα το νιώ­σε­τε, όταν επι­σκε­φτεί­τε την Πάτρα. Είναι η από­λυ­τη φοι­τη­τού­πο­λη, με τις πλα­τεί­ες που σφύ­ζουν από ζωή, με τους πολυά­ριθ­μους χώρους  ψυχα­γω­γί­ας, τις ποι­κί­λες πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, και βέβαια η διορ­γα­νώ­τρια του μεγα­λύ­τε­ρου μεσο­γεια­κού καρ­να­βα­λιού. Όταν όλα αυτά συν­δυα­στούν με την ιστο­ρία, τον πολι­τι­σμό και τις φυσι­κές ομορ­φιές του τόπου, τότε έχε­τε τον από­λυ­το προ­ο­ρι­σμό που εκπλη­ρώ­νει κάθε επι­θυ­μία για ευχά­ρι­στες αποδράσεις.

ΛΙΓΗΙΣΤΟΡΙΑ

Ξεκι­νή­στε την περι­ή­γη­σή σας στα ιστο­ρι­κά αξιο­θέ­α­τα από το Μεσαιω­νι­κό Κάστρο, όπου το καλο­καί­ρι φιλο­ξε­νού­νται παρα­στά­σεις, και από το Μυκη­ναϊ­κό Πάρ­κο Βου­ντέ­νη. Τα αντι­κεί­με­να που βρέ­θη­καν εκεί κατά τις ανα­σκα­φές εκτί­θε­νται στο Αρχαιο­λο­γι­κό μου­σείο της πόλης, από το οποίο θα απο­κο­μί­σε­τε μια συνο­λι­κό­τε­ρη εικό­να της ιστο­ρί­ας της.

Δια­τρέ­χο­ντας τις ιστο­ρι­κές περιό­δους μέσα από τα μνη­μεία της πόλης, επι­σκε­φτεί­τε το Ρωμαϊ­κό Ωδείο, έδρα του Διε­θνούς Φεστι­βάλ Πάτρας και το Χαμάμ που λει­τουρ­γεί ανελ­λι­πώς από τα 1400 μ.Χ. Το εντυ­πω­σια­κό­τε­ρο αρχι­τε­κτο­νι­κό στο­λί­δι της Πάτρας είναι το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Απόλ­λων, έργο του Ε.Τσίλερ του 1830. Πρό­κει­ται για μια μικρο­γρα­φία της Σκά­λας του Μιλάνου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στις σχε­τι­κές σελί­δες μας στο Facebook:

Η Πάτρα σήμερα

Η Δυτι­κή Ελλά­δα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.