- Διαφήμιση -

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Ένα συναρπαστικό σκηνικό της φύσης που μεταμορφώνεται ανάλογα με τις εποχές, παραμένοντας φιλόξενο και μαγευτικό

Η λιμνο­θά­λασ­σα είναι η μεγα­λύ­τε­ρη της Ελλά­δας και σχη­μα­τί­ζε­ται ανά­με­σα στις εκβο­λές του Αχε­λώ­ου και του Εύη­νου. Στα 22.000 στρέμ­μα­τα που κατα­λαμ­βά­νει, η στάθ­μη του νερού είναι γύρω στο μισό με ένα μέτρο και σε πολύ λίγα σημεία φτά­νει τα 5–6 μέτρα. Η λιμνο­θά­λασ­σα του Μεσο­λογ­γί­ου με τους αμέ­τρη­τους φτε­ρω­τούς αλλά και υδρό­βιους κατοί­κους της έχει χαρα­κτη­ρι­σθεί Περι­βαλ­λο­ντι­κό Πάρ­κο και προ­στα­τεύ­ε­ται από τη Συν­θή­κη Ramsar.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.