- Διαφήμιση -

Έχει εγκαταλειφθεί ο δρόμος Ναύπακτος-Θέρμο

Ο βασικός άξονας Ναύπακτος -Θέρμο φέρνει αρκετούς επισκέπτες είναι σε άθλια κατάσταση

Η καλο­και­ρι­νή περί­ο­δος άρχι­σε και οι ελπί­δες των επαγ­γελ­μα­τιών του Θέρ­μου και της ευρύ­τε­ρης περιο­χής πρέ­πει να επι­βιώ­σουν και να κινη­θεί κάποιος κόσμος προς την επαρ­χία, ώστε τώρα που άνοι­ξε η εστί­α­ση θα μπο­ρέ­σουν να ενι­σχυ­θούν λίγο οικο­νο­μι­κά και θα επι­βιώ­σουν αναπτερώθηκαν.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Ελλά­δα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.