- Διαφήμιση -

Ανδρίτσαινα — Η «πέτρινη» αρχόντισσα της Αρκαδίας

Πετρόχτιστα αρχοντικά, η ιστορική βιβλιοθήκη, ο Επικούρειος Απόλλωνας

Βρί­σκε­ται στο κέντρο σχε­δόν της Πελο­πον­νή­σου, στη σκιά του Λύκειου όρους, περι­κυ­κλω­μέ­νη από από­το­μα φαράγ­για και βου­νο­κορ­φές, δάση σκιε­ρά και ορμη­τι­κά ποτάμια.

Είναι χτι­σμέ­νη αμφι­θε­α­τρι­κά στην πλα­γιά του βου­νού, σε ένα εντυ­πω­σια­κό φυσι­κό τοπίο και εντυ­πω­σιά­ζει για την αρχι­τε­κτο­νι­κή της, τα μεγα­λο­πρε­πή αρχο­ντι­κά της, τα λιθό­στρω­τα δρο­μά­κια και τις βρύ­σες της.

Η ευρύ­τε­ρη περιο­χή χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από πλού­σια βλά­στη­ση, λόγω του υψη­λού ποσο­στού βρο­χο­πτώ­σε­ων και από ορει­νούς όγκους και ποτάμια.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.