- Διαφήμιση -

Φολόη — Το δάσος των Κενταύρων

Κοντά στην Αρχαία Ολυμπία ένας τόπος μυθικός, μαγευτικός

Μοιά­ζουν να φτά­νουν στον ουρα­νό οι γιγά­ντιες αμέ­τρη­τες βελα­νι­διές στο δάσος της Φολό­ης. Βρί­σκε­ται στην καρ­διά της Πελο­πον­νή­σου, μόλις 25 χιλιό­με­τρα από την Αρχαία Ολυ­μπία, μέσα στις λεκά­νες απορ­ρο­ής των ποτα­μών Ερυ­μάν­θου και Πηνειού.

Το περί­φη­μο δρυο­δά­σος πήρε το όνο­μά του από την μυθο­λο­γία και τον βασι­λιά των Κενταύ­ρων Φόλο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Ελλά­δα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.