- Διαφήμιση -

Καταφύγιο του Λύκου — Το κέντρο που δημιουργήθηκε για να βάλει τέλος στην παράνομη κατοχή λύκων

Η αλήθεια είναι πώς ο «κακός λύκος» χρειάζεται πολύ περισσότερη προστασία από ότι εμείς

Ένας ειδι­κός χώρος έκτα­σης 70 στρεμ­μά­των, έχει δια­μορ­φω­θεί από τον Αρκτού­ρο στο χωριό Αγρα­πι­διές του Δήμου Αμυ­νταί­ου, σε από­στα­ση 17 χλμ. από τον Άγιο Παντε­λε­ή­μο­να, για την φιλο­ξε­νία αιχ­μά­λω­των λύκων, οι οποί­οι προ­έρ­χο­νται είτε από κατα­σχέ­σεις, είτε από ζωο­λο­γι­κούς κήπους, δηλα­δή ζώα που έχουν ζήσει σε άμε­ση εξάρ­τη­ση από τον άνθρω­πο, με απο­τέ­λε­σμα να μην γνω­ρί­ζουν τους βασι­κούς μηχα­νι­σμούς επι­βί­ω­σης και κατά συνέ­πεια να είναι αδύ­να­το να εντα­χθούν στο φυσι­κό τους περιβάλλον.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.