- Διαφήμιση -

Δεσκάτη Γρεβενών — Χαμηλή δόμηση, πράσινο, δροσερό κλίμα

Αξίζει να την επισκεφτείτε

Η Δεσκά­τη βρί­σκε­ται στη Ν.Α γωνιά του νομού Γρε­βε­νών. Είναι χτι­σμέ­νη στη νότια πλευ­ρά των Καμ­βου­νί­ων σε υψό­με­τρο 850μ. περί­που. Κατοι­κεί­ται σήμε­ρα από 4.000 κατοί­κους περί­που και απο­τε­λεί το δεύ­τε­ρο σε πλη­θυ­σμό οικι­στι­κό συγκρό­τη­μα του νομού, με πρώ­το την πόλη των Γρε­βε­νών. Είναι όμορ­φη κωμό­πο­λη με χαμη­λή δόμη­ση, με αρκε­τό πρά­σι­νο από βελα­νι­διά, πεύ­κα και έλα­τα στα γύρω βου­νά και με θαυ­μά­σιο ξηρό και δρο­σε­ρό κλί­μα κατά τους θερι­νούς μήνες. Οι κάτοι­κοί της ασχο­λού­νται με τη γεωρ­γία και την κτη­νο­τρο­φία, κυρί­ως, και δια­κρί­νο­νται για την παρα­δο­σια­κή τους φιλο­ξε­νία και για τον ήπιο και ευγε­νή χαρα­κτή­ρα τους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.