- Διαφήμιση -

Το πέτρινο δίτοξο γεφύρι της Πορτίτσας 280 ετών…

Στέκει αγέρωχο και εντυπωσιακό στην είσοδο του φαράγγιου ύψους 200 μέτρων

Το γεφύ­ρι της Πορ­τί­τσας βρί­σκε­ται στο χωριό Σπή­λαιο, του νομού Γρε­βε­νών και απέ­χει 45 χιλιό­με­τρα από την ομώ­νυ­μη πρω­τεύ­ου­σα. Πιθα­νό­τα­τα είναι το δημο­φι­λέ­στε­ρο και ομορ­φό­τε­ρο γεφύ­ρι του νομού καθώς με το υπέ­ρο­χο τοπίο που δημιουρ­γεί το βαθύ φαράγ­γι με το καλά συντη­ρη­μέ­νο γεφύ­ρι και η ευκο­λία της πρό­σβα­σης σ’ αυτό δημιουρ­γούν ένα μνη­μείο απα­ρά­μιλ­λης και ασύ­γκρι­της ομορφιάς.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.