- Διαφήμιση -

Λίμνες Μουτσάλια στις Αρρένες του Γράμμου

Χαμένες μέσα σε απέραντα δάση οξιάς

Ένα σύμπλεγ­μα δύο μικρών αλπι­κών λιμνών στη σκιά του Γράμ­μου που απο­τε­λούν ένα από τα ομορ­φό­τε­ρα ορει­νά υδά­τι­να οικο­συ­στή­μα­τα της Ελλάδας.

Η λίμνη Μου­τσά­λια, ή όπως ανα­φέ­ρο­νται πιο συχνά λίμνες Αρέ­νων, βρί­σκο­νται σε ένα κατά­φυ­το δάσος οξυάς στη ρίζα της κορ­φής του Γράμ­μου, Επά­νω Αρέ­να (υψό­με­τρο 2.196 μ.) Η μια μικρού­λα, αλλά γεμά­τη κεφα­λά­ρια με νερό που ανα­βλύ­ζει, η άλλη μεγα­λύ­τε­ρη πλάι στο δασι­κό δρό­μο που συν­δέ­ει την Αετο­μη­λί­τσα με τη Γράμμουστα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Πίν­δος

Η Κόνι­τσα σήμε­ρα Konitsa today

Η Ήπει­ρος σήμε­ρα Epirus today

Αετο­μη­λί­τσα Κόνι­τσας σήμε­ρα- Ντένισκο

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.