- Διαφήμιση -

Λίμνη Ορεστιάδα

Ένας καθρέφτης στην Καστοριά

Η Λίμνη Ορε­στιά­δα ή λίμνη της Καστο­ριάς βρί­σκε­ται στην βορειο­δυ­τι­κή Ελλά­δα στο μέσο της οποί­ας “δίκην νησί­δος” είναι χτι­σμέ­νη η Καστο­ριά. Βρί­σκε­ται σε υψό­με­τρο 630 μ. πάνω από την επι­φά­νεια της θάλασ­σας, έχει 28 τετ. χλμ., λεκά­νη απορ­ρο­ής 253 τετ. χλμ. και είναι η ενδε­κά­τη σε μέγε­θος λίμνη στην Ελλά­δα. Το βάθος της κυμαί­νε­ται από 1,4–12 μέτρα και η μέση θερ­μο­κρα­σία είναι 22 βαθ­μοί Κελ­σί­ου. Η λίμνη έχει πολ­λές εισ­ρο­ές νερού από τα δυτι­κά και μια εκροή στον ποτα­μό Αλιάκμονα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.