- Διαφήμιση -

Νεστόριο Καστοριάς — Προορισμός για όλη τη διάρκεια του χρόνου

Καταπράσινες εκτάσεις, μαγευτική θέα, αξέχαστες εμπειρίες στη μεγαλόπρεπη φύση

Το Νεστό­ριο Καστο­ριάς, απο­τε­λεί έναν προ­ο­ρι­σμό για όλη τη διάρ­κεια του χρό­νου. Οι κατα­πρά­σι­νες εκτά­σεις της περιο­χής, ο ποτα­μός Αλιάκ­μο­νας, η μονα­δι­κή θέα που προ­σφέ­ρει το υψό­με­τρο των 1.000 περί­που μέτρων που είναι κτι­σμέ­νο το χωριό και οι επι­λο­γές στον τομέα της δια­μο­νής, του φαγη­τού και της δια­σκέ­δα­σης είναι μερι­κοί από τους λόγους για τους οποί­ους το χωριό έχει απο­κτή­σει πανελ­λή­νια φήμη.

Για τους λάτρεις του εναλ­λα­κτι­κού του­ρι­σμού το Νεστό­ριο είναι ο καταλ­λη­λό­τε­ρος προ­ο­ρι­σμός για να επι­δο­θεί κάποιος απε­ρί­σπα­στα σε διά­φο­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες όπως για παρά­δειγ­μα το ράφτινγκ, το καγιάκ, η ορει­βα­σία, οι αναρ­ρι­χή­σεις, η ορει­νή ποδη­λα­σία, η ιππα­σία, η πεζοπορία…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.