- Διαφήμιση -

Καστοριά: Μια βόλτα στο εντυπωσιακό σπήλαιο του Δράκου

Ένα εντυπωσιακό σπήλαιο με έναν ωραίο μύθο!

Το Σπή­λαιο του Δρά­κου της Καστο­ριάς βρί­σκε­ται στο νότιο άκρο της χερ­σο­νή­σου της στο 3ο χιλιό­με­τρο του παρα­λί­μνιου δρό­μου που οδη­γεί από την πόλη στην Ιερά Μονή Μαυριώτισσας.

Το σπή­λαιο του Δρά­κου ήταν άγνω­στο μέχρι και πριν λίγες δεκα­ε­τί­ες. Πιθα­νο­λο­γεί­ται ότι, μέχρι κάποια επο­χή η είσο­δος του  δεν ήταν ορα­τή λόγω των προ­σχώ­σε­ων και της δύσβα­της τοπο­θε­σί­ας του, προ­σπε­λά­σι­μης παλαιό­τε­ρα μόνο από την λίμνη. Όταν τη δεκα­ε­τία του 1940 δια­νοί­χτη­κε ο παρα­λί­μνιος δρό­μος της πόλης, Καστο­ρια­νοί ερα­σι­τέ­χνες εξε­ρευ­νη­τές ανα­κα­λύ­πτουν πρώ­τοι το άνοιγ­μα της εισό­δου στο σπή­λαιο. Η χαρ­το­γρά­φη­ση του σπη­λαί­ου έγι­νε το 1968.

Απο­τε­λεί ένα από τα θεα­μα­τι­κό­τε­ρα σπή­λαια της Ελλά­δας και οφεί­λει μάλι­στα την ονο­μα­σία του σε θρύλο.

Πριν από πολ­λούς αιώ­νες είχε γίνει γνω­στός ο μύθος του δρά­κου από τον οποίο πήρε το όνο­μά του το σπή­λαιο. Μετά την ίδρυ­ση της Καστο­ριάς ο βασι­λιάς Κάστωρ είχε φιλο­ξε­νού­με­νο τον αδερ­φό του Πολυ­δεύ­κη. Θέλο­ντας λοι­πόν να τον ξενα­γή­σει του έδει­ξε την τερά­στια σπη­λιά που είχε ως φύλα­κα έναν δρά­κο που φυσού­σε και έβγα­ζε από το στό­μα του φλό­γες και δηλη­τη­ριώ­δης ατμούς. Ο δρά­κος προ­στά­τευε το χρυ­σω­ρυ­χείο που υπήρ­χε μέσα στην σπη­λιά. Τότε ο βασι­λιάς υπο­σχέ­θη­κε πολ­λά δώρα σε αυτόν που θα σκό­τω­νε τον δρά­κο. Έτσι εμφα­νί­στη­κε ένας νεα­ρός άντρας που πάλε­ψε μαζί του κατά­φε­ρε να τον σκο­τώ­σει. Ο δρά­κος χτυ­πή­θη­κε και έπλεε νεκρός πάνω στα νερά της λίμνης. Το γεγο­νός αυτό χαρο­ποί­η­σε όλους τους κατοί­κους της πόλης οι οποί­οι έσπευ­σαν με αναμ­μέ­νους δαυ­λούς να μπουν μέσα στην σπη­λιά για να δουν τι υπήρχε.

Σε ένα μέρος που στέ­νευε η σήραγ­γα οι δαυ­λοί έσβη­σαν και έπε­σε πυκνό σκο­τά­δι στην σπη­λιά, τότε ακού­στη­κε μια φωνή να λέει ότι εκεί­νοι που θα έπαιρ­ναν μια χού­φτα από τη λάσπη που πατού­σαν θα το μετα­νιώ­σουν αλλά και εκεί­νοι που δεν θα έπαιρ­ναν θα το μετά­νιω­ναν επί­σης. Έτσι, οι πιο θαρ­ρα­λέ­οι πήραν και βγαί­νο­ντας έξω από την σπη­λιά είδαν τη λάσπη να γίνε­ται υγρή χρυσόσκονη…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Καστο­ριά σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.