- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

Αποτελεί την κύρια αφορμή για την ιστορική μελέτη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού

Το Μου­σείο θεμε­λιώ­θη­κε το 1991. Κατα­σκευά­στη­κε σύμ­φω­να με μελέ­τη της Α.Ν.Κ.Ο. Κοζά­νης, εγκε­κρι­μέ­νη από τη Διεύ­θυν­ση Μελε­τών Μου­σεί­ων του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού. Βρί­σκε­ται στο στά­διο αποπεράτωσης.
Στις συλ­λο­γές του Μου­σεί­ου περιλαμβάνονται:
•Ευρή­μα­τα της Αια­νής, πρω­τεύ­ου­σας της αρχαί­ας Ελί­μειας, περιο­χής της Ανω Μακεδονίας.
•Ευρή­μα­τα από τους δορυ­φο­ρι­κούς οικι­σμούς της ίδιας πόλης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.