- Διαφήμιση -

Ιστορικό — Λαογραφικό & Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης

Περιλαμβάνει 7 θεματικές κατηγορίες

Το Ιστο­ρι­κό — Λαο­γρα­φι­κό & Φυσι­κής Ιστο­ρί­ας Μου­σείο Κοζά­νης ιδρύ­θη­κε το 1969 και εγκαι­νιά­σθη­κε επί­ση­μα στις 10 Οκτω­βρί­ου 1987. Το Μου­σείο είναι δημιούρ­γη­μα του Συν­δέ­σμου Γραμ­μά­των και Τεχνών Ν. Κοζάνης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.