- Διαφήμιση -

Βόϊο — Ένα βουνό αλλιώτικο από τα άλλα

Οτιδήποτε απαντάται στους θαυμαστούς βουνίσιους κόσμους περικλείεται στο Βόϊο.

Από εδώ ξεκι­νούν οι ψηλές ορο­σει­ρές, τα περή­φα­να πέτρι­να χωριά και ο μεγα­λύ­τε­ρος ποτα­μός της Ελλά­δας, ο Αλιάκ­μο­νας. Απά­τη­τες κορ­φές, καταρ­ρά­κτες, φαράγ­για, από­κρη­μνοι βρά­χοι, ατέ­λειω­τα μυστη­ρια­κά δάση γεμά­τα ζωή, θρύ­λους και κτί­σμα­τα της παλιάς επο­χής, πολύ­στρο­φοι ποτα­μοί και από­το­μα ρέμα­τα, πέτρι­να γεφύ­ρια, κρυμ­μέ­να μονο­πά­τια και οικι­σμοί σκαρ­φα­λω­μέ­νοι στις βου­νο­πλα­γιές χαρα­κτη­ρί­ζουν τον ιδιό­μορ­φο αυτό τόπο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.